Klauzula inf. dotycząca Programu „Gwarancja Najniższej Ceny"

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Merkury Market Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. informuje, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Merkury Market Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krośnie (ul. Czajkowskiego 51, 38-400 Krosno),

2) ma Pani/Pan prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: inspektor@merkurymarket.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Programu „Gwarancja Najniższej Ceny”, w tym zwrotu różnicy w cenie towaru - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat, jednak nie krócej niż do przedawnienia roszczeń wynikających z udziału w Programie „Gwarancja Najniższej Ceny” lub prawomocnego rozstrzygnięcia o roszczeniach z tym udziałem związanych.

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji uprawnień wynikających z Programu „Gwarancja Najniższej Ceny”, bądź odmową rozpatrzenia ewentualnych roszczeń.