Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MERKURY MARKET obowiazujący od dnia 01.10.2018

INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.merkurymarket.pl prowadzony jest przez MERKURY MARKET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krośnie przy ulicy Czajkowskiego 51, 38-400 Krosno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydziale XII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000490943, NIP 6842255436, REGON 371007032, e-mail: esklep@merkurymarket.pl, nr telefonu (13)43 303 65.

 

Zarząd komplementariusza spółki:

Jan Papierz - Prezes Zarządu Merkury Market Sp. z o.o.,

Jerzy Papierz - Wiceprezes Zarządu Merkury Market Sp. z o.o.

 

2. Korzystanie z serwisu/sklepu www.merkurymarket.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu, a po oddzielnej akceptacji na stronie internetowej - wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości e-mail z informacjami handlowymi.

3. Sklep internetowy działający pod adresem www.merkurymarket.pl prowadzony przez MERKURY MARKET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krośnie prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.

 

SŁOWNIK POJĘĆ

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

Sprzedawca – MERKURY MARKET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krośnie przy ulicy Czajkowskiego 51, 38-400 Krosno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydziale XII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000490943, NIP 6842255436, REGON 371007032.

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem URL http://www.merkurymarket.pl.

Klient - osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej składająca Zamówienie w Sklepie.

Towar - produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży w Sklepie i uwidocznione na stronie internetowej Sklepu.

Cena – cena Towaru wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT) umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia Towaru.

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

Koszt dostawy – koszt związany z dostarczeniem Towarów zamówionych ze Sklepu do miejsca wskazanego przez Klienta.

Zamówienie – zlecenie zakupu za Cenę Towarów złożone za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej Sklepu przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

Ochrona danych osobowych

1. Dokonując rejestracji w Sklepie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy.

2. Dane osobowe przekazywane przez Klientów sklepu www.merkurymarket.pl, są przetwarzane przez MERKURY MARKET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krośnie przy ulicy Czajkowskiego 51, 38-400 Krosno, która to spółka jest administratorem danych osobowych.

Powierzone dane osobowe, będą wykorzystywane wyłącznie w celu: 

realizacji umowy

w przypadku wyrażenia przez klienta odrębnej zgody, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep www.merkurymarket.pl. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

3 Dane osobowe Klientów oraz ich adresy e-mail nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem firm pośredniczących w transakcjach płatniczych oraz dostawców; dla których dane te są niezbędne do realizacji zamówienia, tj. rozliczenia płatności czy dostarczenia przesyłki.

4. Każdy Klient ma prawo do kontroli przetwarzanych danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych oraz dostępu do swoich danych celem ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Każdemu Klientowi po zarejestrowaniu się przysługuje wgląd do swoich danych oraz możliwość ich zmiany. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

5. Każdy Klient maprawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: inspektor@merkurymarket.pl

 

Opisy i zdjęcia produktów

1. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.merkurymarket.pl, kierowane przez MERKURY MARKET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert. Klient dokonując wypełniania Zamówienia za pomocą narzędzi dostępnych na stronie internetowej Sklepu, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

2. Zdjęcia Towarów to ilustracje poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu, bez zmiany podstawowych właściwości użytkowych przedmiotu.

3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych w Sklepie Towarów, były najbardziej jak to możliwe, zgodnie z rzeczywistością. W przypadku zmiany niektórych parametrów technicznych przez producenta lub zmiany ceny Towaru, pracownik obsługi jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Klienta i umożliwienia wycofania Zamówienia.

 

Ceny

1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.merkurymarket.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują Kosztów dostawy. Podana w sklepie wartość zamówienia obejmuje cenę powiększoną o Koszty dostawy Towaru.  

2. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym wiążące są wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez sklep internetowy i obowiązują w chwili złożenia zamówienia. Ceny w placówkach handlowych sieci MERKURY MARKET mogą różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Towarów, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Skorzystanie z tego uprawnienia nie ma skutku względem zawartych umów przed dokonaniem tych zmian.

 

Zamówienia

1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.merkurymarket.pl. Zamówienia realizowane będą w kolejności ich składania.

2. Warunkiem złożenia ważnego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.merkurymarket.pl. Podczas składania Zamówienia wymagane jest uzupełnienie: 

nazwy, koloru, rozmiaru i ilości Towaru

imienia i nazwiska Klienta bądź odbiorcy

dokładnego adresu dostawy

numeru telefonu kontaktowego

adresu e-mail Klienta

3. Otrzymanie złożonego Zamówienia jest potwierdzane przez Sprzedawcę drogą e-mailową, na wskazany przez Klienta adres mailowy lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta numer telefonu.

4. Informacja udzielona przez Sprzedawcę o przyjęciu Zamówienia do realizacji, w następstwie złożonego przez Klienta Zamówienia, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem w trybie ofertowym umowy sprzedaży wiążącej obie strony transakcji.

5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

6. Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania Zamówienia, zamówione Towary są dostępne w magazynach Sprzedawcy. W razie niemożności zrealizowania zamówienia, z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, nie będzie ono zrealizowane, o czym Klient zostanie poinformowany.

7. Sprzedający wystawia dokument sprzedaży. Do każdego zamówionego produktu dołączany jest paragon lub (na wyraźne życzenie Klienta) faktura VAT. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.

8. Złożenie Zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji Zamówienia, także bez podania przyczyny. Sprzedający ponadto zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia, w przypadku gdy podane przez Klienta dane w formularzu zakupu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości lub jeżeli płatności za Towar oraz Koszty dostawy nie zostaną uiszczone przez Klienta w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

9. Składając zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu i akceptuje jego postanowienia.

10. Od chwili złożenia zamówienia do chwili wystawienia paragonu/faktury, Klient ma prawo anulowania zamówienia lub zmiany danych koniecznych do wystawienia faktury. Anulowanie lub zmiany Zamówienia należy zgłosić e-mailem lub telefonicznie. Od chwili wysłania Towaru Klient nie może anulować lub zmienić zamówienia.

11. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się: 

w przypadku Zamówień płatnych przelewem - w chwili wpływu należności na konto bankowe Sprzedawcy.

w przypadku Zamówień płatnych za pomocą karty kredytowej – w chwili autoryzacji transakcji przez odpowiednie centrum autoryzacyjne.

 

Sposoby płatności

1. Płatność za Towar oraz Koszt dostawy może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób: 

przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez Bank PEKAO S.A. Nr 29 1240 2294 1111 0010 6998 0928

kartą kredytową

2. Płatność za Towar oraz Koszt dostawy powinna być dokonana przez Klienta w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia. 

3. Formy płatności mogą ulec zmianie zgodnie z informacjami na stronie internetowej Sklepu.

 

Dostawa

1. Sprzedawca będzie realizował dostawy Towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej według złożonych Zamówień za pośrednictwem przesyłki kurierskiej lub poprzez odbiór osobisty Towaru w placówce handlowej sieci MERKURY MARKET wskazanej przez Klienta. Szczegółowe warunki dostaw reguluje regulamin wskazanych firm kurierskich, dostępny na stronach internetowych poszczególnych dostawców tj. 

www.dhl.com.pl

lub w ich siedzibach.

2. Przewidywany termin realizacji dostawy to maksymalnie 16 dni roboczych od dnia Przyjęcia zamówienia do realizacji. W sytuacji gdy zamówiony Towar jest niedostępny w określonym przy potwierdzeniu zamówienia terminie, Sprzedający bezzwłocznie poinformuje Klienta o przewidywanym nowym czasie dostawy i możliwości odstąpienia przez Klienta od umowy. 

3. Wysłanie zamówionego Towaru kurierem jest jednoznaczne z jego realizacją, a dostawa Towaru określa rozliczenie transakcji z Klientem.

4. Wysyłka Towaru za granicę na terenie Unii Europejskiej jest możliwa – w tym celu przed złożeniem zamówienia wymagany jest kontakt ze Sprzedawcą w celu wskazania przez Klienta wybranego i zamówionego przez niego dostawcy oraz ustalenia szczegółów dostawy. W takim przypadku Klient we własnym zakresie zawiera umowę z dostawcą oraz ponosi koszty dostawy.

5. W przypadku Klienta który jest konsumentem po zawarciu umowy zostanie przesłane mu w formie trwałego nośnika - cyfrowego pliku lub w formie papierowej   potwierdzenie zawarcia umowy.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie Towaru w przypadku gdy dane adresowe podane przez Klienta są błędne lub niepełne. Ponowne wysłanie zamówionego Towaru  po otrzymaniu przez Sprzedawcę zwrotu przesyłki jest możliwe po dokonaniu ponownej wpłaty za wysyłkę oraz pokryciu kosztów związanych z dostarczeniem zwrotu. To samo dotyczy przypadku gdy Klient nie odbierze w terminie przesyłki i zostanie ona odesłana.

 

Zwrot towaru

1. Zgodnie z art.  27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. nr 827.), Klientowi, który jest konsumentem i zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, w stosunku do umów w wyniku których zobowiązanie konsumenta przekracza kwotę pięćdziesięciu złotych, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

2. Zwracany Towar powinien posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie producenta, powinien być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania. Do zwracanego Towaru powinien być dołączony dowód jego zakupu oraz wszelkie inne przedmioty/dokumenty otrzymane przez Klienta w związku z zakupem Towaru. Brak spełnienia w/w warunków nie uzależnia jednak możliwości dokonania zwrotu Towaru.

3. Zwracany Towar powinien być dostarczony Sprzedawcy na adres Merkury Market Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Ładna 5A (k. Tarnowa), 33-156 Skrzyszów lub do placówki handlowej sieci MERKURY MARKET, w której nastąpił odbiór osobisty Towaru oraz powinno być do niego załączone oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny jest pod adresem www.merkurymarket.pl w zakładce Sklep / Regulamin. Brak spełnienia w/w warunków nie uzależnia jednak możliwości dokonania zwrotu Towaru.

4. Zwrot Towaru nie może zostać dokonany w formie przesyłki za pobraniem.

5. Klient  powinien zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

6. Zapłacona przez Konsumenta należność zostanie zwrócona Klientowi niezwłocznie po otrzymaniu zwracanego Towaru i potwierdzeniu przez Sprzedawcę zasadności dokonania zwrotu. Zwrot uiszczonych należności dokonany będzie na wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy nr konta bankowego.

7. W przypadku zwrotu Towaru, Kupujący płaci za jego transport do Sprzedawcy wg pełnych stawek transportowych.

8. W sytuacji, gdy Klient zdecyduje się na zwrot Towaru w myśl niniejszego paragrafu umowę sprzedaży uważa się za nie byłą i w sytuacji gdy do sprzedaży wystawiona została faktura VAT, Klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu. Po odesłaniu przez Klienta podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie uiszczona za zakup należność.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w przypadku:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c)  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

d) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;

10. W przypadku zwrotu lub reklamacji Towaru z zamówienia, do którego dołączony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis. W przypadku odmowy zwrotu gratisu, Sprzedawca zwróci Klientowi cenę zwróconych lub zareklamowanych produktów, pomniejszoną o wartość gratisu - zgodnie z jego wartością.

 

Reklamacje

1. Do reklamacji Towarów zakupionych w Sklepie, zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego

2. Jeżeli zakupiony wysyłkowo Towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sprzedawca. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Sprzedawcę, który stwierdzi czy usterka wynikła z wady tkwiącej uprzednio w Towarze.

3. W sytuacji zakupu Towaru przez konsumenta zastosowanie będzie mieć ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) nakładająca odpowiedzialność Sprzedawcy z wad rzeczy sprzedanej oraz niezgodności towaru z umową w przypadku stwierdzenia tej niegodności przed upływem 2 lat od wydania towaru. W myśl ustawy, sprzedawca nie odpowiada z tytułu rękojmi, gdy kupujący o wadzie towaru wiedział w chwili zawarcia umowy. Klient ma możliwość domagania się obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli wada jest istotna, może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów. W takim przypadku Sprzedawca rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia jej wpłynięcia.

4. Zgłoszenie Reklamacji, rozpocząć należy nawiązaniem kontaktu z obsługą Sprzedawcy pod adresem e-mail: esklep@merkurymarket.pl, lub nr telefonu (13)43 303 65 wew. 637 i podaniem przyczyny reklamacji. Następnie po ustaleniu z konsultantem sposobu wysyłki – odesłanie na adres z którego nadany został Towar wraz z informacją identyfikującą zakup i opisem stwierdzonych wad lub niezgodności z umową. 

5. Przesłany w ramach reklamacji Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające jego bezpieczny transport. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu. Do przesłanego Towaru powinien być dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną informacją od kiedy dana usterka występuje. Powyższe umożliwi szybszą realizację danej reklamacji. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz tryb reklamowania (z tytułu rękojmi, gwarancji lub niezgodność towaru z umową). Do reklamowanego sprzętu należy dołączyć oryginał bądź kserokopię gwarancji, jeżeli została wydana oraz dokument zakupu.

6. Pisemna Reklamacja powinna być zgłoszona na adres Merkury Market Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Ładna 5A (k. Tarnowa), 33-156 Skrzyszów lub na adres placówki handlowej sieci MERKURY MARKET, w której nastąpił odbiór osobisty Towaru lub też na adres mailowy esklep@merkurymarket.pl.

7. Jeżeli dostarczony w ramach reklamacji Towar okaże się pozbawiony wad, koszty jego przesyłki oraz uzasadnione koszty diagnostyki poniesie Klient.

 

Postanowienia końcowe

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. nr 827).

3. Sklep stosuje przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), a także przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1219).

4, Szczegółowe czynności związane z realizacja usług w sklepie internetowym, nie wymienione w niniejszym regulaminie, są opisane w pozostałych częściach serwisu i stanowią integralna cześć regulaminu.

5. Wszystkie Towary znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe, są objęte rękojmią oraz w chwili ich  dostarczenia Klientowi pozbawione są wad.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.merkurymarket.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.